הנכם מוזמנים לאסיפה שתיערך באמצעות הזום
ביום חמישי, 28 לדצמבר 2023, ט”ז בטבת התשפ”ד
28.12.2023 | 14:30-16:30

*ניתן להירשם עד תאריך 21/12/23

קישור לזום ישלח יום לפני האסיפה

על סדר היום:

הצגת נתונים מתוך דיווח שנתי 2022 שהועבר למשרד להגנת הסביבה*
הצגת נתונים מתוך הדוח הכספי לשנת 2022
תקציב ותוכנית עבודה 2023
סקירה על התקשרות יצרנים ויבואנים ורשויות מקומיות

יצרן/יבואן יקר,

ניתנת בזאת הודעה ע"י חברת ת.מ.י.ר- תאגיד מחזור יצרנים בע"מ (חל"צ) (להלן:"תמיר") בדבר כינוס אסיפה של יצרנים ויבואנים הקשורים עם תמיר בהסכם לקבלת שירותים ואשר אינם בעלי מניות בתמיר (להלן: "יצרנים ויבואנים"), בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"א- 2011 (להלן: "חוק האריזות").

מניין חוקי והרוב הנדרש

מניין חוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים יצרנים ו/או יבואנים המייצגים לפחות 25% מסך היצרנים ו/או היבואנים (להלן:"המניין החוקי"). לא נכח המניין החוקי בתום חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. בהתאם להוראות סעיף 21 (ז) לחוק האריזות, הרוב הנדרש לאישור החלטות באסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות היצרנים והיבואנים הנוכחים המשתתפים בהצבעה.

*הצגת העניינים שדווחו ע"י תמיר למנהל (כהגדרתו בחוק האריזות) לפי סעיף 18 לחוק האריזות, למעט הפרטים האמורים בסעיף 18 (א)(2) לחוק זה.

יצרן/יבואן יקר,

ניתנת בזאת הודעה ע"י חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בע"מ (חל"צ) (להלן:"תמיר") בדבר כינוס אסיפה של יצרנים ויבואנים הקשורים עם תמיר בהסכם לקבלת שירותים ואשר אינם בעלי מניות בתמיר (להלן: "יצרנים ויבואנים"), בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"א- 2011 (להלן: "חוק האריזות").

מניין חוקי והרוב הנדרש

מניין חוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים יצרנים ו/או יבואנים המייצגים לפחות 25% מסך היצרנים ו/או היבואנים (להלן:"המניין החוקי"). לא נכח המניין החוקי בתום חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. בהתאם להוראות סעיף 21 (ז) לחוק האריזות, הרוב הנדרש לאישור החלטות באסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות היצרנים והיבואנים הנוכחים המשתתפים בהצבעה.

*הצגת העניינים שדווחו ע"י תמיר למנהל (כהגדרתו בחוק האריזות) לפי סעיף 18 לחוק האריזות, למעט הפרטים האמורים בסעיף 18 (א)(2) לחוק זה.

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) יגיע כפיים 21 ג', קומה 3, פארק דניב, קרית אריה
בית הדואר פתח תקווה ,ת.ד 1225 מיקוד 4926040 טלפון: 03-7790100 | פקס: 03-7765006 | www.tmir.org.il