תקנון פעילות – חלוקת שקית כתומה

 1. הגדרות
  החברה"ת.מ.י.ר. – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ), ח.פ. 514612811, יגיע כפיים 21, פתח תקווה.

  "רשתות חברתיות של תמיר"
  מרכז המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית "פייסבוק", שכתובתו: www.facebook.com/Tamir.recycle ; עמוד המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית "אינסטגרם" בכתובת https://www.instagram.com/tmir_recycle/;

  "משפיענים"
  ידוענים המחזיקים בעמודי מדיה ברשתות חברתיות שונות;

  "פוסט"
  רשומה ו/או סרטון ו/או סטורי המפורסמים ברשתות החברתיות של תמיר או בעמודים אישיים של משפיענים ברשתות החברתיות השונות המזמינה את המשתתפים להשתתף בפעילות כהגדרתה בתקנון זה.

  "מיניסייט"
  עמוד אינטרנט ייעודי של החברה המשמש להזנת פרטים אישיים, אליו מופנים המשתתפים דרך פוסטים המופיעים ברשתות החברתיות, בחשבונותיהם של משפיענים או בחשבונות הרשתות החברתיות של תמיר.

  "משתתף"
  אדם העונה על כל אלה: (1) הינו תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; (2) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים המדויקים והמלאים כפי שיידרש על-ידי החברה;

  נדגיש כי המשתתף לעניין הפעילות הוא האדם שהזין את פרטיו האישיים המדויקים והמלאים כפי שיידרש על-ידי החברה, ואישר כי קרא את מדיניות הפרטיות ונתן הסכמתו לקבל דברי פרסומת מתמיר באמצעות דואר אלקטרוני. הפרטים אותם יידרש המשתתף להזין הם כדלקמן: (1) שם פרטי ומשפחה; (2) כתובת דואר אלקטרוני; (3) כתובת למשלוח דואר הכוללת את שם הרחוב, מספר הבית ו/או הדירה, עיר ומיקוד.

  משתתף שהוא קטין, כמשמעות המונח בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, צריך לקבל את הסכמת הורה או האפוטרופוס החוקי על מנת להשתתף בפעילות.

  "הפעילות"
  פעילות במסגרתה משתתפים אשר יזינו את פרטיהם האישיים במיניסייט על פי הוראות החברה, יזכו במתנה, אשר תישלח לכתובת שהוזנה בעמוד מילוי הפרטים האישיים.

  "זוכה במתנה"
  אחד מאלפיים (2,000) המשתתפים הראשונים בפעילות אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה במתנה על פי הוראות תקנון זה; (3) אישר כי קרא את מדיניות הפרטיות ונתן הסכמתו לקבלת דברי פרסומת מתמיר באמצעות הדואר האלקטרוני אותו מסר בעמוד מילוי הפרטים האישיים.

  "המתנה"
  שקית כתומה רב פעמית לאיסוף פסולת אריזות;

  "תקופת הפעילות"
  הפעילות תתקיים בין התאריכים 11.1.2022 –30.1.2022;

  "התקנון"
  הוראות תקנון זה לעיל ולהלן. התקנון יהיה זמין בעמוד הפעילות.

 2. כללי
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באתר החברה ובעמוד הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן שבמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות החברה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. השתתפותו של משתתף בפעילות לאחר עדכון כאמור של הוראות התקנון מהווה הסכמה של המשתתף להוראות התקנון המעודכן.
  3. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.
  4. המשתתף, בעצם השתתפותו בפעילות באמצעות מילוי פרטיו האישיים במיניסייט על פי דרישתה של החברה, מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שייעשה בהם בהתאם לאמור בסעיף ‏2.2 לעיל, וכן כי הוראות התקנון יחולו על המשתתף ויחייבו אותו.
  5. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 3. השתתפות בפעילות
  1. במהלך תקופת הפעילות על המשתתפים להזין את פרטיהם האישיים במיניסייט על פי הנחיות החברה. החברה תשלח ל-2,000 (חמשת אלפים) המשתתפים הראשונים שיזינו את פרטיהם האישיים במיניסייט את המתנה באמצעות הדואר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את כמות המשתתפים שיזכו במתנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 4. המתנה
  1. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את המתנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל המתנה ו/או טיבה ו/או התאמתה ו/או איכותה וכיו"ב. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון שיעודכן בעמוד הפעילות.
  2. מועד אספקת המתנה בפועל כפוף לזמני המשלוח של דואר ישראל, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת המתנה.
  3. החברה הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני המתנה, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר ו/או בעלת כל הרישיונות לשימוש בהם. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים במתנה ו/או בתוכן הכלול בה ו/או בתמונות ובמידע הכלול בה, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיוצ"ב.
  4. מובהר בזאת כי לא ניתן לקבל במסגרת פעילות זו יותר ממתנה אחת לכל משק בית אשר כתובתו הוזנה במיניסייט על ידי משתתף בפעילות.
   בסעיף זה, "משק בית" – משפחה או אדם בודד או קבוצת בני אדם הגרים ביחידת דיור אחת בעלת אותה כתובת רשומה;
  5. המתנה שתחולק במסגרת פעילות זו אינה ניתנת להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
 5. פטור מאחריות
  1. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
  2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.
  3. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף לקבל את המתנה, והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  4. בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), מגפה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
  5. החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
  6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על פלטפורמות אינטרנטיות שאינן בבעלות החברה ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת הרשתות החברתיות של תמיר ו/או של המשפיענים ו/או פעולת המיניסייט כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
  7. בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות, תהיה החברה פטורה מאחריות.
  8. בהשתתפותו בפעילות נותן הסכמתו המשתתף שתמיר תשמור ותשתמש במידע שמסר בעת הרישום לפעילות. מובהר כי אותו מידע ישמר בתמיר ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בכפוף להסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות ועל פי חוק.
   לעניין סעיף זה, "מדיניות הפרטיות" – מדיניות הפרטיות כפי שמופיעה בעמוד מילוי הפרטים האישיים באתר הפעילות.
  9. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
 6. הצהרות והתחייבויות המשתתף
  מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:
  1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
  2. המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
 7. שונות
  1. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
  2. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לעמוד הפעילות.
  4. הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק ו/או כל רשת חברתית אחרת. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או כל רשת חברתית אחרת ו/או מי מטעמן בקשר עם פעילות זו.
  5. למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי קבלת המתנה מותנית במהירות הזנת הפרטים האישיים ולא בגורל.
  6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.