מדיניות פרטיות

כללי

 1. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.
 2. ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה") מנהלת פעילויות שיווקיות שונות וכן אפשרות לנהל שיחוח עם נציגי החברה (להלן ביחד: "הפעילויות") באתר החברה בכתובת tmir.org.il וכן בפלטפורמות אינטרנטיות שונות (להלן ביחד: "הפלטפורמות"). אנא קרא מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") בעיון טרם שימושך בפלטפורמות. בעצם הגישה לפלטפורמות או השימוש בהן, אתה מאשר שקראת והבנת את המדיניות וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לפלטפורמות ולהשתתף בפעילויות.
 3. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעת לפי שיקול דעתה ללא צורך בהודעה מראש, והשינוי יקבל תוקף מחייב עם פרסומו. המשך השתתפותך בפעילויות או גישה לפלטפורמות יחשבו כהסכמה בלתי מעורערת לשינוי המדיניות.


מסירת מידע והשימוש בו

 1. במסגרת הפעילויות, תתבקש לספק פרטים כגון שם, פרטי התקשרות, דואר אלקטרוני וכן מידע אישי נוסף ("המידע").
 2. אינך מחויב למסור את המידע על פי חוק, אך לא תוכל להשתתף בפעילויות ללא מסירת המידע והסכמתך לקבלת דיוור ישיר. מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 3. המידע ישמש לצורך ניהול הפעילויות, מתן שירותים לתושבים וכן לשם שליחת דיוור ישיר ותכנים שיווקיים של החברה; לצרכים תפעוליים, שיווקיים, מחקריים וסטטיסטיים. בהתאם להסכמתך לקבלת דיוור ישיר, החברה תהיה רשאית גם להביא לידיעתך פרסומות בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב.
 4. הינך מתחייב למסור רק פרטים מדויקים ומלאים. מבלי לגרוע מהאמור, שים לב כי ייתכן שקיימים פרטים אשר אינך חייב למלא ובאפשרותך לבחור בלחצן "דלג".
 5. החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במקרה של ביצוע שירותים עבור החברה על ידי צדדים שלישיים, יועבר לאלה המידע הדרוש לשם מתן השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם מתן השירותים לחברה; ב. אם החברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילויות לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד מידע שנשמר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את המדיניות; ג. אם נעשה שימוש בפלטפורמות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר או לסייע לביצוע מעשה כזה והחברה מעוניינת לבדוק זאת, או למנוע גישה לפלטפורמות ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות זו פוגעת בהם; ד. בהתאם לצו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את המידע; ה. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בקשר עם השימוש בפלטפורמות ו/או ההשתתפות בפעילויות; ו. במקרים שהחברה תמצא לנכון כדי להגן על עצמה לרבות, אך לא רק, על קניינה ו/או על זכויותיה.


עיון במידע ומחיקת המידע

 1. על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע השמור אינו נכון, שלם, ברור, ומעודכן או כי הוא מעוניין שיימחק המידע האמור, מוזמן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל info@tmir.org.il בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה.


היעדר אחריות

 1. יובהר כי השתתפותך בפעילויות והשימוש שלך בפלטפורמות הם באחריותך בלבד. בשום מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר נובע מהשתתפותך בפעילויות ו/או השימוש בפלטפורמות. הואיל והפעילויות מתרחשות בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי למרות שהחברה מאבטחת את המידע שברשותה, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.


שונות

 1. מדיניות זו ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בינך לבין החברה בקשר לפעילויות, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה וגוברים על כל הסכמה אחרת. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שייקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, יופרדו משאר המדיניות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל יתר ההוראות והסעיפים. הפעילויות בפלטפורמות וכל הקשור והכרוך בהן, לרבות המדיניות, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור בכך תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.