דמי טיפול לשנת 2022

יצרן/יבואן נכבד,

שנת 2021 חותמת את תקופת ה-"הכרה" השנייה של תמיר, במהלכה פעלה תמיר להעמקת יישום חוק האריזות כנדרש ממנה על פי החוק ותנאי ההכרה והכל מתוך מטרה לעמוד ביעדים עבורכם, היצרנים והיבואנים וליישם את החוק בצורה מיטבית.

פעילותה של תמיר בתקופת ההכרה השנייה כללה בין היתר פריסת פחים כתומים לכ-מיליון משפחות נוספות וביצוע פעילויות הסברה ברשויות המקומיות בשיתוף הרשויות, שיווק ברמה הארצית במדיות השונות, וכל זאת על מנת להעלות מודעות ולעודד את הציבור להפרדת אריזות לפחים הכתומים.

חשוב להדגיש כי פעילותה של תמיר כאמור נעשתה מבלי שממוצע דמי הטיפול עלה בשלוש השנים האחרונות וזאת חרף העלייה בתקציב השנתי הנובעת מפעילותה של תמיר.  

בשנת 2021 הצלחנו למנוע את עליית דמי הטיפול באמצעות:

א. משיכה של 14 מיליון ₪ מתוך ה-"קרן הייעודית" המהווה את ההון העצמי של החברה.

ב. הכנסנו לתקציב 2021 את עודפי שנת 2019 בסך של כ- 8.9 מיליון ₪.

אנו בפתחה של תקופת ההכרה השלישית הצפויה להתחיל ב 1.12.21, ונדרש לעמוד בדרישות משמעותיות של המשרד להגנת הסביבה כפי שיבואו לידי ביטוי בתנאי ההכרה החדשים של תמיר.

בעניין זה חשוב להבהיר כי תנאי ההכרה של תמיר משקפים את המדיניות הסביבתית אותה מעוניין המשרד להגנת הסביבה ליישם בכל הנוגע לטיפול בפסולת האריזות. מדיניות זו מעודדת את הפרדת פסולת האריזות  במקור, גם בבתי התושבים וגם בבתי העסק ואיסופה באמצעות מערכי איסוף נפרדים לשם מיחזור.

במסגרת מדיניות סביבתית זו רואה המשרד חשיבות רבה בהנגשת פתרונות המחזור השונים לתושבי המדינה בעיקר ע"י הרחבת פריסתם של הפחים הכתומים אשר נועדו לאיסוף פסולת אריזות שמצטברת בבתי התושבים וזאת בכל רחבי הרשויות המקומיות בישראל. בהתאם נקבעו דרישות פרטניות על ידי המשרד להגנת הסביבה בתנאי ההכרה.

דרישות אלו של המשרד להגנת הסביבה בשילוב ההימנעות מהעלאת דמי הטיפול עד כה, מחייבים אותנו להעלות את דמי הטיפול בשנת 2022 בצורה משמעותית בכ– 26% בממוצע.

דמי הטיפול ל– 2022

דמי הטיפול לשנת 2022 נקבעו לאחר הכנתה של תכנית עבודה מפורטת במסגרתה חושבו העלויות הצפויות לשנה זו, בעיקר ברשויות המקומיות וזאת כאמור, בהתאם לדרישות הצפויות של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית העבודה ודמי הטיפול המעודכנים נבדקו על ידי מומחה חיצוני, הוצגו למשרד להגנת הסביבה כנדרש ונקבעו בשיתוף ואישור  וועדת תקציב, פורום היגוי ייעודי שבוחן את המודל הכלכלי והדירקטוריון.

להלן פירוט הסיבות המרכזיות להפרשים בדמי הטיפול בין שנת 2022 ל- 2021:

  1. עלייה בהוצאות התפעול של החברה בסך של כ- 10.2 מיליון ש"ח לעומת שנת 2021 הנובעת בעיקרה מהרחבת פריסת הפחים הכתומים לכ- 300,000 בתי אב נוספים בשנת 2021 כמתחייב מתנאי ההכרה של תמיר. רוב הפריסות בוצעו במחצית השנייה של 2021 ובשנת 2022 ההוצאות בגין הפריסות שבוצעו ב- 2021 ישולמו לאורך כל השנה.
  2. בשנת 2022 לא נוכל לבצע שוב משיכה מהקרן הייעודית ולכן נדרשת תוספת גביה של 14 מיליון ₪ יחסית לתקציב
  3. בשנת 2021 הכנסנו את עודפי שנת 2019 בסך של כ– 8.9 מיליון ₪ מה שאפשר לנו כאמור להימנע מגבייה של סכום זה. בשנת 2020 אין עודפים להעברה לשנת 2022 המצב הוא הפוך (ישנו גרעון של כ- 700 אלף ₪)

הפרשים אלו בסך של כ– 35 מיליון ₪ בין הגבייה הנדרשת לכיסוי תקציב 2022 לבין תקציב 2021 מביאים לעליית דמי הטיפול בסך של כ– 26% בממוצע.

ברצוני לציין מספר נקודות נוספות:

  • דמי הטיפול נועדו לאפשר לתמיר לקיים את החובה החוקית המוטלת עליכם למימון איסוף פסולת האריזות מהשוק והעברתה למחזור. חובה זו תורחב בתקופת ההכרה החדשה בהיקף משמעותי וזאת כאמור, לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה.
  • תמיר תמשיך לפעול בנחרצות אל מול המשרד להגנת הסביבה בדרישה להגביר את האכיפה על יצרנים ויבואנים אשר מתחמקים מיישום החוק וזאת בכדי לחלק את הנטל המימוני על יותר יצרנים ויבואנים.
  • תמיר מקצה משאבים לצורך גיוס יצרנים/יבואנים נוספים והצליחה לגייס למרות המורכבות של תקופת הקורונה כ- 200 חברות נוספות בשנת 2021 כאשר צפי גיוס החברות לשנת 2022 עומד על כ- 200 חברות נוספות.
  • אציין כי במדינות אירופה דמי הטיפול עדיין גבוהים באופן מהותי יחסית לישראל (בלגיה- קרטון מעל 100 יורו לטון, פלסטיק – בממוצע מעל 500 יורו לטון, מתכת- מעל 200 יורו לטון, ספרד – קרטון 80 יורו לטון, פלסטיק- בממוצע מעל 500 יורו לטון, מתכת- מעל 100 יורו לטון, אוסטריה- קרטון- מעל 100 יורו לטון, פלסטיק- מעל 600 יורו לטון, מתכת- מעל 250 יורו לטון).
  • דמי הטיפול על פי סוג חומר לשנת 2022 יועברו אליכם לאחר אישור הדירקטוריון לקראת סוף חודש נובמבר והם יגדירו לכל אחת ואחד מכם את התשלום לשנת 2022

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

רני  איידלר

מנכ"ל